משמעות הכתובה
הכתובה היא מסמך משפטי המעיד על התחייבות הבעל כלפי אישתו, בין היתר, שאם חלילה יגרשה בגט פיטורין הוא יתכבד וישלם לה את הסכום הנקוב בכתובה.

מאת: עו"ד ענת קדמי
פורסם: 08/03/11 13:07

הכתובה - לא מה שחשבתם!

 

רבים מקלים ראש במשמעותה ונפקותה של הכתובה ומייחסים לכתובה ולסכום שננקב בה משמעות טקסית ומסורתית בלבד, והנה ברגע המאושר בחייהם, על-מנת להראות את מידת אהבתם לכלה המיועדת, מתחייבים החתנים לפניה לסכומים עצומים.

 

ולא היא!!

 

הכתובה הינה מסמך בעל משמעות חוזית והסכמית מחייבת. הכתובה היא מסמך משפטי המעיד על התחייבות הבעל כלפי אישתו, בין היתר, שאם חלילה יגרשה בגט פיטורין הוא יתכבד וישלם לה את הסכום הנקוב בכתובה.

 

מטרתה העיקרית של הכתובה הינה למנוע מהבעל לגרש את אישתו כלאחר יד. חכמים הגדירו זאת באילו המילים: "על-מנת שלא תהא קלה בעינו להוציאה" (כתובות לט ב' יא' א).

 

כלומר, כאשר הבעל יודע כי באם יגרש את אישתו הוא ייאלץ לשלם לה סכומים עצומים הוא לא ימהר לעשות כן ויעדיף לנסות ולפתור את המחלוקות שנוצרו בין בני הזוג.

 

הכתובה נועדה גם לדאוג לביטחונה הכלכלי של האישה לאחר פטירת בעלה באמצעות קבלת דמי כתובה מהעיזבון.

 

 

מה כוללת הכתובה?

 

עיקר הכתובה – הסכום שעל הבעל לשלם לאישה במועד פקיעת הנישואין – עם הגירושין או עם הפטירה. בגמרא נקבע סכום מינימום של מאתיים זוזים שעל הבעל לשלם לאישה, גם אם נקב בכתובה סכום נמוך מכך.

 

 

תוספת כתובה – הבעל רשאי, אך לא חייב, לנקוב בכתובה סכום גבוה יותר מסכום המינימום ותוספת זו קרויה תוספת כתובה. באם הבעל נקב בסכום גבוה יותר מסכום המינימום הרי שהוא מחויב בכל הסכום אותו נקב ודין תוספת כתובה כדין עיקר הכתובה.

 

 

הנדוניה – הערכת שווי הרכוש שהביאה עימה האישה, ככל שהביאה. ואולם באם הנישואין הגיעו לסיומם והבעל הסכים לקבל נכסים אלו לרשותו ולטיפולו – חלה עליו החובה להשיב לאישה את ערך הנכסים.

 

 

מתי פורעים את הכתובה?

 

האישה זכאית לפרוע את הכתובה במועד פקיעת הנישואין – עם הגירושין או עם הפטירה, בהתקיים אחד התנאים שלהלן:

 

כאשר הבעל הוא שיזם את הגירושין - מבלי שעומדת לו עילת גירושין מוכרת עפ"י ההלכה.

 

כאשר האישה היא זו שיזמה את הגירושין -  במצבים בהם הבעל נהג כלפי האישה באלימות, בגד בה משך שנים רבות, או במצבים בהם הבעל סובל מבעיות פוריות (במשך 10 שנים לפחות) ואין לצדדים כל סיכוי להביא ילדים לעולם.

 

במצב בו הבעל עזב את דירת המגורים של בני הזוג ומסרב לחיות עם האישה תחת קורת גג אחת, עשוי להיות מחויב בתשלום הכתובה.

 

לאישה לא עומדת הזכות לדרוש מהבעל את הסכומים הנקובים בכתובה במשך נישואיהם, גם במקרה בו הינה חוששת כי היורשים לא יואילו לשלם לה דמי כתובתה.

 

 

המגמה המסתמנת – הגבלת הסכומים הנקובים בכתובה

 

הואיל והבעל לא מתאר לעצמו שעלול לבוא יום בו הוא יצטרך לשלם לאישה את הסכומים המופרזים בהם נקב בכתובה – מסתמנת כיום מגמה בפסיקת ביה"ד הרבני להגביל את הסכומים הנקובים בכתובה לסכומי מינימום ומקסימום.

 

כך לדוגמא בפס"ד שניתן ע"י ביה"ד הרבני הגדול בירושלים ביום 22.5.05 צוין, כי בשל העובדה כי במצב החוקי הקיים היום לפיו האישה זכאית למחצית שווים של הרכוש אשר צברו בני הזוג במהלך חייהם המשותפים, בעל אשר נקב בסכומים מופרזים בכתובה עלול למצוא עצמו חסר כל, שכן מחלקו ברכוש המשותף (מחצית) יפדה את הסכומים אותם התחייב עפ"י הכתובה.

 

משום כך סבר ביה"ד הרבני הגדול, כי יש לקבוע סכומי מינימום ומקסימום לכתובה, בהתחשב באפשרות הקיום של האשה לאחר היפרדה מבעלה, לפי רמת החיים שהיתה מורגלת בנישואין וזאת למשך שנה שלמה.

 

ביה"ד הרבני הגדול סבר, כי הרף התחתון של הכתובה אמור לעמוד בין סך של 36,000 ₪ ל-48,000 ₪, וכי הרף העליון של הכתובה אמור לעמוד ע"ס של 120,000 ₪. כל כתובה בערך גבוה יותר נחשבת, כך לדעת ביה"ד הרבני הגדול, לכתובה מוגזמת.

 

ואולם יש לציין ולהדגיש, כי עדיין אין המדובר בהלכה מחייבת וכי קיימים פסקי-דין אחרים של בתי-הדין הרבניים אשר אינם מוצאים כל פסול בנקיבת סכומים גבוהים בכתובה, ולכן כל מקרה תלוי נסיבותיו ובמיוחד תלוי ההרכב הדן בעניין.

 

 

לאיזה בית-משפט הסמכות לדון בתביעת אישה לתשלום סכום הכתובה?

 

תביעת אישה לתשלום סכום הכתובה יכולה להיות מוגשת רק לבית הדין הרבני ולביהמ"ש האזרחי (ביהמ"ש לענייני משפחה) אין סמכות לדון בנושא הכתובה, במצב בו הנושא מתעורר אגב גירושין.

 

ואולם, כאשר נושא הכתובה מתעורר אגב פטירתו של הבעל לבית-המשפט האזרחי (ביהמ"ש לענייני משפחה) מוקנית סמכות שיפוט מקבילה לזו של ביה"ד הרבני לדון בתביעת האישה האלמנה את כתובתה מהעיזבון.

 

משכך, לעתים מומלץ לאישה לתבוע את בעלה בביה"ד הרבני, בגין סכום הכתובה, וזאת כאשר הסכומים הנקובים בכתובה הינם גבוהים. תביעה שכזו גם ממריצה את הבעל להגיע להסכם גירושין הוגן לשני הצדדים בשלל החשש שהוא עשוי להיות מחויב בסכום הגבוה שנקב בכתובה.

 

כאשר בני הזוג מגיעים להסכם גירושין הוגן, עפ"י רוב, מוותרת האישה על כתובתה כחלק בלתי נפרד מהוראות ההסכם.

 

 

האמור לעיל אינו נועד לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

 

בברכה,

 

ענת קדמי, עו"ד