הודעה לעובד


מאת: מיכאל כהן, עו"ד
פורסם: 06/04/14 11:57

הודעה לעובד

 

לא רבים יודעים זאת, אך לאחר שהמעסיק קיבל אדם לעבודה הוא מחוייב לספק לעובד, תוך חודש ימים מיום תחילת העבודה הודעה המפרטת את תנאי העסקתו של העובד ואשר תחיל (לפחות) את הפרטים הבאים (להלן: "הודעה לעובד"):

 

פירוט תנאי העבודה של העובד בהודעה יהיה בענינים אלה:

 

 (1) זהות המעביד וזהות העובד;

 

 (2) תאריך תחילת העבודה ואם חוזה העבודה הוא לתקופה קצובה - תקופת העבודה; היה חוזה העבודה שלא לתקופה קצובה, יציין זאת המעביד;

 

 (3) תיאור עיקרי התפקיד;

 

 (4) ציון שמו או תואר תפקידו של ממונה ישיר על העובד;

 

 (5) סך כל התשלומים המשתלמים לעובד כשכר עבודה ומועדי תשלום השכר ואולם אם נקבע שכר עבודתו על פי דירוג, מכוח הסכם קיבוצי או לפיו - דירוג העובד ודרגתו;

 

 (6) אורכו של יום העבודה הרגיל או שבוע העבודה הרגיל של העובד, לפי הענין;

 

 (7) יום המנוחה השבועי של העובד;

 

 (8) סוגי תשלומים של המעביד ושל העובד בעבור תנאים סוציאליים של העובד, וכן פירוט הגופים שאליהם המעביד מעביר בפועל את התשלומים האמורים, ואולם אם התחיל מעביד להעביר בפועל את התשלומים לאחר מסירת ההודעה, ימסור על כך הודעה נפרדת לעובד;

 

 (9) לגבי מעביד שהוא או שארגון מעבידים שהוא חבר בו, צד להסכם קיבוצי כמשמעותו בסעיף 1 לחוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז-1957, המסדיר את תנאי העבודה של העובד - שם ארגון העובדים שהוא צד לאותו הסכם והמען לפניה אליו;

 

מעסיקים רבים מכלילים פרטים אלה במסגרת הסכם עבודה מסודר ומקיף וגם זה בסדר, אך חובה עם תחילת העסקתו של עובד למסור לעובד (לפחות) את הפרטים הנ"ל בכתב.

לפרטים אלה יש חשיבות רבה הן לעובד והן למעביד אשר בכך למעשה מקבעים את ההסכמות אליהם הגיעו ומותירים מינימום מקום לספק באשר לתנאים שנקבעו. לעובד כמובן שזהו אינטרס עליון שתנאי העסקתו יהיו ברורים וחד משמעיים, אך זהו גם אינטרס של כל מעסיק הגון, משום שכאשר תנאי העובדברורים וחד משמעיים, המעסיק יהיה חשוף הרבה פחות לתביעותבגין רכיבי שכר ותנאים נוספים ובכל מקרה נטל ההוכחה עליו יהיה קל יותר. לאור חשיבות המסמך, חשוב וכדאי להיוועץ עם עו"ד לפני כתיבה או חתימה על הסכם שכזה.

 

חשוב לציין כי במקרה ולא נמסרה הודעה לעובד, בית הדין לעבודה יכול לפסוק לעובד פיצוי בגובה של עד 15,000 ש"ח ובנוסף קנס מינהלי על המעסיק בגובה של כמעט 15,000 ש"ח נוספים, עבור כל הפרה(!!) כך שלקיום הוראות החוב יש משמעויות כספיות משמעותיות ביותר.