זכויות סוציאליות

קטגוריות קשורות:


בפרק זה נדון בכל הזכויות הסוציאליות המגיעות לעובד במהלך ובסיום יחסי העבודה שבין העובד למעביד בכללם: הפסקות, ימי חופשה שנתית, דמי הבראה, פנסיה, הוצאות נסיעה, דמי מחלה וכיו"ב